Ogólne zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów


Kto może ubiegać się o pomoc materialną?

Do osób, które mogą złożyć wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów należą:
- studenci uczelni publicznych i niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- studenci i słuchacze Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, będący osobami cywilnymi,
- studenci kościelnych szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, zgodnie z § 5 umowy podpisanej dnia 1 lipca 1999r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki, w tym uniwersytetów, odrębnych wydziałów i wyższych seminariów duchownych, oraz w sprawie trybu i zakresu uznawania przez Państwo stopni i tytułów nadawanych przez te szkoły wyższe (Dz. U. Nr 63, poz. 727).

Studenci tych uczelni mogą ubiegać się o stypendium niezależnie od wieku i rodzaju studiów. Mogą to być studia dzienne, zaoczne, czy wieczorowe.


Na jaki okres?

Wszystkie rodzaje stypendiów przyznawane są na okres jednego roku akademickiego lub semestru. Jedynie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są na rok akademicki. No, chyba że ostatni rok studiów trwa planowo jeden semestr. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim i w przeciwieństwie do stypendiów, wypłacana jest ona jednorazowo. Stypendium studenci odbierają w dziesięciu miesięcznych ratach.

Osoba, która ukończyła studia przed planowanym terminem lub została skreślona z listy studentów w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania stypendiów. Wyjątek stanowi stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Studentowi, który otrzymał takie stypendium i ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów, pozostałą kwotę stypendium wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od daty ukończenia studiów.

Pomoc materialna, którą student może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku, to:
- stypendium socjalne,
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
- stypendium na wyżywienie,
- stypendium mieszkaniowe
- oraz zapomoga.

Natomiast stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendia ministra student może otrzymywać począwszy od drugiego roku studiów, z wyjątkiem przypadku studiowania na pierwszym roku uzupełniających studiów magisterskich. Wówczas student może otrzymać powyższe stypendia już na pierwszym roku tych studiów, jeżeli rozpoczął je w ciągu roku od ukończenia studiów zawodowych, niekoniecznie w tej samej uczelni. Stypendia przyznawane i wypłacane będą przez nową uczelnię.


Kto przyznaje?

Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe i zapomogę przyznają w uczelniach jednoosobowe organy uczelni (dziekan, rektor) lub, na wniosek uczelnianego organu samorządu studenckiego, przez studenckie komisje stypendialne. Od decyzji podjętych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium lub zapomogi, student ma prawo złożyć odwołanie do rektora, bądź odwoławczej komisji stypendialnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego - zgodnie z art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są przez właściwego ministra.


Jeśli studiujesz na kilku kierunkach

Osoby studiujące równocześnie na kilku kierunkach mogą otrzymać stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, stypendium za wyniki w sporcie oraz stypendia ministra tylko na jednym z kierunków, według własnego wyboru.

Stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można otrzymać na każdym z kierunków.

Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku, może otrzymywać stypendia i zapomogi, z wyjątkiem stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowego, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu wyższych studiów zawodowych w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.


Ile świadczeń jednocześnie?

Student może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej np.: stypendium socjalne ze stypendium za wyniki w nauce lub sporcie i stypendium specjalnym dla osób niepełnosprawnych.

Wyjątek stanowią: stypendium za wyniki w nauce lub sporcie oraz stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe - student, który otrzymuje stypendium ministra nie może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, przyznawanego na uczelni. Ponadto student, który otrzymał stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.) nie może otrzymywać jednocześnie stypendium za wyniki w sporcie albo stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.


Uważasz decyzję ws. przyznania stypendium za krzywdzącą?

Od ostatecznych decyzji podjętych przez rektora lub odwoławczą komisję stypendialną studentowi przysługuje prawo złożenia skargi do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego (art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).


Gdzie szukać informacji i porad?

Szczegółowych informacji na temat procedury przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (tj. wzoru wniosku, terminów składania wniosków, rozpatrywania odwołań od decyzji, sposobu dokumentowania dochodu, terminu wypłaty świadczeń itd.) należy szukać w uczelnianym regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Na podstawie tego regulaminu ustalana jest również wysokość stypendiów.


Rzecz najważniejsza - ILE?


Zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium na wyżywienie oraz stypendium mieszkaniowego nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

Stypendia i zapomogi dla studentów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.


Skąd się biorą pieniądze na stypendia?

Głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa - czyli pieniądze podatników. Uczelnie otrzymują na ten cel dotację, odrębnie na każdy rok kalendarzowy. Pieniędzmi dysponuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego, przy czym - zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym - środki z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów przeznaczone na stypendia i inne świadczenia socjalne (stypendia: socjalne, na wyżywienie i mieszkaniowe oraz zapomogi) nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie.

Pieniądze z budżetu zasilają uczelniany fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Na konto funduszu wpływają również pieniądze z opłat za korzystanie z domów i stołówek studenckich oraz z innych przychodów, w tym za wynajem pomieszczeń w tych obiektach.

Uzupełniającą formą pomocy materialnej dla studentów są kredyty studencki